12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Φυσικά πρόσωπα

1Αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής, (κατά την παραλαβή του φακέλου, εκτυπώνεται από την υπηρεσία μας αίτηση μετάκλησης, όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα, η οποία παραμένει στο φάκελο).
2Έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις κατώτατες μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ( ήτοι 780,00€ μηνιαίως), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις (3 αντίτυπα). Στη σύμβαση να αναγράφονται διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail του εργοδότη και του εργαζόμενου. Η σύμβαση να είναι υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη από τον εργοδότη μέσω του gov.gr.
3Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι επιτηδευματίας απαιτούνται ακαθάριστα έσοδα 20.000 €, ανά άτομο, πολίτη τρίτης χώρας.
4Αποδεικτικό καταβολής τέλους 200 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
5Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη από τον εργοδότη μέσω του gov.gr, στην οποία α) δηλώνει την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας θα προσέλθει για να λάβει την εθνική θεώρηση εισόδου και β) δηλώνει εάν επιθυμεί να αναλάβει την αποστολή, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, εξ ιδίοις, της πράξης έγκρισης και την προς υπογραφή σύμβασης από τον αλλοδαπό χάριν ταχύτητας.
6Φωτοτυπία του Ταξιδιωτικού εγγράφου του προς μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία του εγγράφου και τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας (1 αντίγραφο).
7Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη, στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ελληνική ιθαγένεια. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι πολίτης κ-μ της ΕΕ ή νόμιμα διαμένων πολίτης τρίτης χώρας, υποβάλλεται αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου νόμιμης διαμονής του (1 αντίγραφο).
8Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από δικηγόρο.

Νομικά Πρόσωπα

1Αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της έδρας της επιχείρησης, (κατά την παραλαβή του φακέλου, εκτυπώνεται από την υπηρεσία μας αίτηση μετάκλησης, όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα, η οποία παραμένει στο φάκελο).
2Έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις κατώτατες μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ( ήτοι 780,00€ μηνιαίως), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις (3 αντίτυπα). Στη σύμβαση να αναγράφονται διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail του εργοδότη και του εργαζόμενου. Η σύμβαση να είναι υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη από τον εργοδότη μέσω του gov.gr.
3Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση (οποιασδήποτε νομικής μορφής) απαιτούνται ακαθάριστα έσοδα 60.000 €, ανά άτομο, πολίτη τρίτης χώρας. Θα αποδεικνύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων).
4Αποδεικτικό καταβολής τέλους 200 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
5Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη από τον εργοδότη μέσω του gov.gr, στην οποία α) δηλώνει την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας θα προσέλθει για να λάβει την εθνική θεώρηση εισόδου και β) δηλώνει εάν επιθυμεί να αναλάβει την αποστολή, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, εξ ιδίοις, της πράξης έγκρισης και την προς υπογραφή σύμβασης από τον αλλοδαπό χάριν ταχύτητας.
6Φωτοτυπία του Ταξιδιωτικού εγγράφου του προς μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία του εγγράφου και τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας (1 αντίγραφο).
7Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη, στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ελληνική ιθαγένεια. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι πολίτης κ-μ της ΕΕ ή νόμιμα διαμένων πολίτης τρίτης χώρας, υποβάλλεται αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου νόμιμης διαμονής του (1 αντίγραφο).
8. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση, η αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του πολίτη τρίτης χώρας µε το αντικείμενο της επιχείρησης.
9Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα.
10Καταστατικό λειτουργίας της επιχείρησης.
11Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από δικηγόρο.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com