1. Αίτηση του/της εργοδότη/τριας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του/της, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.
2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του εργοδότη.
4Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 Ευρώ (κωδ.παρ.2115 ) για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει,το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται
5. Πίνακα με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών στα οποία περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
7. Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον/την ίδιο/α, για κάθε εργαζόμενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζομένου (Το χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 11 μήνες)
8. Βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόμενο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com