Με δεδομένη τη θλίψη μας για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών και την πρόκληση υλικών ζημιών από τις πρόσφατες καταστροφές της πλημμύρας – θεομηνίας που έπληξε την περιοχή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, και με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, σας γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4014/2011.
Για το έργο «Μελέτη Εκτροπής Χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης & Διευθέτησης Χειμάρρου Σούρες, Θριασίου Πεδίου» της Περιφέρειας Αττικής έχει εκδοθεί η αιθμ.πρωτ.Φ11/5091/13/02-07-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΥΙΟΡ1Κ-ΑΩ4) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (που αποτελεί και έγκριση επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.12 του Ν.4014/2011 όπως ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής της και η αριθμ. πρωτ. Φ11/6657/13-01-2016 (ΦΕΚ τ. Δ’ 15/29-01-2016) Απόφαση επικύρωσης Καθορισμού Οριογραμμών του εν λόγω έργου της Ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ (κατ’ εφαρμογή του Ν.4258/2014) .
Κατά συνέπεια το εν λόγω έργο αδειοδοτήθηκε νόμιμα με την ισχύουσα κατά το χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ δασική & περιβαλλοντική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μη υφίσταται οιασδήποτε μορφής εκκρεμότητα των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περιλαμβανομένων των δασικών.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com