17 Δεκεμβρίου 2013
Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ»

Με την αριθ. πρωτ. 66458/54072/16-12-2013 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επιβλήθηκε ειδικό διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ» , με Α.Φ.Μ. 998378910, Δ.Ο.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και έδρα επί της οδού Λ. Σαλαμίνας 64 , Τ.Κ. 18901, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 4 & 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 /Α’/08-08-2013), διότι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην υπ΄αριθμ. 10/01-12-2013 Έκθεση Ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης , Τμήμα Εμπορίου της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , διαπιστώθηκε ότι η ως άνω επιχείρηση προέβη σε παράβαση του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 /Α’/08-08-2013) επειδή το εμπορικό κατάστημα που διατηρεί στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, βρέθηκε ανοιχτό και σε λειτουργία παρά την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 211895/3922/31-10-2013 (ΦΕΚ 2843/Β’/08-11-2013) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης νομοθετικής διάταξης και η οποία δεν επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Δείτε την περίληψη απόφασης

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com