21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
17 Δεκεμβρίου 2013
Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ατομική επιχείρηση ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΑΛΥΚΗ»

Με την αριθ. πρωτ. 66623/54197/16-12-2013 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επιβλήθηκε ειδικό διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στην ατομική επιχείρηση ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΑΛΥΚΗ», με Α.Φ.Μ. 033472197, Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) και έδρα επί της οδού Λ. Αιαντείου (6η στάση), Τ.Κ. 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 4 & 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 /Α’/08-08-2013), διότι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην υπ΄αριθμ. 09/01-12-2013 Έκθεση Ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι η ως άνω επιχείρηση προέβη σε παράβαση του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 /Α’/08-08-2013) επειδή το εμπορικό κατάστημα που διατηρεί στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, βρέθηκε ανοιχτό και σε λειτουργία παρά την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 211895/3922/31-10-2013 (ΦΕΚ 2843/Β’/08-11-2013) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης νομοθετικής διάταξης και η οποία δεν επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Δείτε την περίληψη απόφασης

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com