Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36332/9520+34440/9065/12.06.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, επιβλήθηκε ειδικό διοικητικό πρόστιμο δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα
επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (17.937,23€) στην εταιρία με την επωνυμία ‘DIXON SOUTH EAST
EUROPE AEBE’ με έδρα επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 90, στο Νέο Ηράκλειο.

Δείτε την Απόφαση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com