Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 38268/9924/12.06.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, επιβλήθηκε ειδικό διοικητικό πρόστιμο σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ
και εξήντα εννέα λεπτών (47.886,69€) στην εταιρία με την επωνυμία ‘DIXON SOUTH EAST EUROPE
AEBE’ για το υποκατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 34 & Κοραή στην Αθήνα και με έδρα επί
της οδού Μαρίνου Αντύπα 90, στο Νέο Ηράκλειο.

Δείτε την Απόφαση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com