12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 38268/9924/12.06.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, επιβλήθηκε ειδικό διοικητικό πρόστιμο σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ
και εξήντα εννέα λεπτών (47.886,69€) στην εταιρία με την επωνυμία ‘DIXON SOUTH EAST EUROPE
AEBE’ για το υποκατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 34 & Κοραή στην Αθήνα και με έδρα επί
της οδού Μαρίνου Αντύπα 90, στο Νέο Ηράκλειο.

Δείτε την Απόφαση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com