16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
29 Μαΐου 2023
Παρουσία και χαιρετισμός του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στο επιστημονικό συνέδριο με θέμα ‘’Πράσινη Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση‘’

Κυρίες και Κύριοι, καλημέρα.

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τους διοργανωτές του σημερινού επιστημονικού συνεδρίου για την «Πράσινη Μετάβαση και την Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» και παράλληλα να τους συγχαρώ για μία ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση και την επίκαιρη θεματολογία. Ιδιαίτερα, μάλιστα, μία περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν την ανάγκη αναζήτησης ενός νέου «πράσινου μοντέλου ανάπτυξης».

Και κεντρικός στόχος αυτού του νέου μοντέλου είναι η παραγωγή προϊόντων  και υπηρεσιών σπαταλώντας λιγότερους φυσικούς και χρησιμοποιώντας περισσότερους και πιο πράσινους πόρους!! Ήδη από τον Μάρτιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την πρώτη δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία, που συνάδει με τον στόχο της Ε.Ε. για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, στα πλαίσια της αποκαλούμενης «Πράσινης Συμφωνίας».

Τα προτεινόμενα μέτρα, όπως ανακοινώθηκαν στο Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβάνουν την προώθηση βιώσιμων προϊόντων, την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση, την αναθεώρηση του κανονισμού για τα προϊόντα του κατασκευαστικού τομέα και μία στρατηγική για βιώσιμη υφαντουργία.

Τον Οκτώβριο του 2022 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του κανονισμού για τους λεγόμενους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP, τοξικές χημικές ουσίες που αργούς να αποσυντεθούν. Παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα και στους ζώντες οργανισμούς, γι’ αυτό και είναι γνωστοί ως «παντοτινά χημικά!»), προβλέποντας την θέσπιση αυστηρότερων ορίων, την αφαίρεση έμμονων ρύπων από την αλυσίδα ανακύκλωσης και την κατάργηση της χρήσης ορισμένων ουσιών.

Ακολούθως τον Νοέμβριο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τις συσκευασίες σε επίπεδο Ε.Ε., σχετικά με τον σχεδιασμό, την προώθηση χρησιμοποίησής τους και ανακύκλωσής τους κλπ.

Επιπλέον στις 9 Φεβρουαρίου το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ανακύκλωσης και νομικά δεσμευτικών στόχων σχετικά με την χρήση και κατανάλωση υλικών.

Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα στάδια μίας αλυσίδας αξίας για την επίτευξη μίας πλήρως κυκλικής οικονομίας: από το στάδιο του σχεδιασμού και της παραγωγής, μέχρι τον καταναλωτή.

Το σχέδιο δράσης της  Επιτροπής ορίζει επτά τομείς ως κρίσιμους για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας: (1) πλαστικές ύλες, (2) κλωστοϋφαντουργία, (3) ηλεκτρικά απόβλητα, (4) τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες, (5) συσκευασίες, (6) μπαταρίες και οχήματα, (7) κτήρια και κατασκευές.

Όλοι συμφωνούν πως αν συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους κατ’ αυτόν τον τρόπο, έως το 2050 θα χρειάζονται τρεις πλανήτες σαν τη γη για να συντηρήσουν τον τρόπο ζωής του ανθρώπινου πολιτισμού!

Ενδεικτικό στοιχείο της κατάστασης είναι ότι η Ε.Ε. παράγει πάνω από 2,5 δις τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων 32,7 εκατομμύρια τόνοι «εξάγονται» σε χώρες όπως, Τουρκία, Ινδία, Αίγυπτος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι κεντρικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. δεν μπορούν από μόνες τους να υλοποιήσουν τα σχέδια δράσης και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί και χρειάζονται την υποστήριξη και τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο επίπεδο του σχεδιασμού και στοχοθεσίας , αλλά και στο επίπεδο της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών και της παρακολούθησης της επίτευξής τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό, την απαραίτητη κουλτούρα και πλέον και την εμπειρία, αλλά και τα μέσα για να αποτελέσει βασικό πυλώνα προώθησης και υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων και στόχων.

Τα τελευταία χρόνια οι Ο.Τ.Α. (Α’ και Β’ βαθμού) είτε σε τοπικό, είτε και σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν υλοποιήσει δράσεις και πολιτικές στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν τα θεμέλια για την οικοδόμηση μιας αξιόπιστης και ουσιαστικής συμμετοχής στην διαδικασία της Πράσινης Μετάβασης και τη στήριξη του νέου «Πράσινου Μοντέλου Ανάπτυξης». Σε αυτή τη διαδικασία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως επιχειρησιακοί και εκτελεστικοί βραχίονες της κυβερνητικής πολιτικής στα πλαίσια εξέλιξης του λεγόμενου επιτελικού κράτους, μπορούν να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία.

Και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διαθέτει την πολιτική βούληση και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και μέσα από διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και την ενίσχυση του προσωπικού μπορεί να αποτελέσει πυλώνα υποστήριξης αυτής της προσπάθειας, και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους για αυτόν τον στόχο.

Και το σημερινό συνέδριο, μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές και τις τοποθετήσεις των σημαντικών και έμπειρων ομιλητών, θα αποτυπώσει το πλαίσιο και θα αναδείξει τους όρους και τις δυνατότητες συμμετοχής στην πραγματοποίηση της Πράσινης Μετάβασης και την επίτευξη αυτού του νέου «Πράσινου Μοντέλου Ανάπτυξης».

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και αναμένουμε τα συμπεράσματα που θα διεξαχθούν.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com