2 Ιουλίου 2019
Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 04/2019 διακήρυξη συνοπτικoύ διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναβάθμιση του συστήματος αρχειοθέτησης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com