23 Μαρτίου 2018
Η Διεύθυνση Δασών Νομού Δυτικής Αττικής, με έδρα Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω 12243, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Μαγούλας, Ελευσίνας, Νέας Περάμου, Κορυδαλλού, Ερυθρών, Οινόης, Βιλλίων, Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 36679,68 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 45.482,8032 €.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com