21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
19 Νοεμβρίου 2019
Η Διεύθυνση Δασών Νομού Αν. Αττικής, με έδρα Αγίου Ιωάννου 65, Αγ. Παρασκευή 15342, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης & Διόρθωσης των Δασικών Χαρτών Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Καλυβίων Θορικού, Αυλώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» προϋπολογισμού 26.513,20 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 32.876,37 € (ΑΔΑΜ: 19PROC005872155 2019-11- 19 )
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com