20 Απριλίου 2016
Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2016»

Η Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2016». Με προϋπολογισμό 33.815,16€ και δικαίωμα προαίρεσης 2.033,19 €, ήτοι σε σύνολο 35.848,35€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Αττικής για την περίοδο 2016» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 858/30-3-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 67ΟΟ7Λ7-Ι36) στο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ08510002/ 5000698 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας AΞ06 Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική»..
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, στις 158 ακτές κολύμβησης, με αντίστοιχα σημεία δειγματοληψίας, που περιγράφονται στο Παράρτημα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και τα οποία έχουν προσδιοριστεί με την ΑΠ 22805/1222/05-04-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεις (ΑΔΑ: 64Σ6ΟΡ1Κ-ΚΑΝ).
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Αττικής στα τηλέφωνα 2103725744 (Ν.Χειλάς) ή 2103725715 (Γ Καρβούνης).
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5 Μαΐου 2016, 14:00 μ.μ. ( Γραμματεία Δνσης Υδάτων Αττικής – Μεσογείων 239 & Παρίτση Ν Ψυχικό – 2ος όροφος )
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 6 Μαΐου 2016, 10:00 π.μ. ( Γραφεία Δνσης Υδάτων Αττικής – Μεσογείων 239 & Παρίτση Ν Ψυχικό – 2ος όροφος)

Δείτε την ορθή επανάληψη της Απόφασης

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com