12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Σε συνέχεια της αρ. οικ.34139-9006 /07-05-2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής και μέχρι την  άρση των σχετικών µέτρων πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού, η επικοινωνία των πολιτών με το Τμήμα Μητρώου Αρρένων Αθηνών θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλ.διεύθυνση : f.fragiskatou@attica.gr και τηλεφωνικής επικοινωνίας: 210 3258309 /210 3258302/ 210 3258307

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com