21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
28 Φεβρουαρίου 2014
Ευρεία Διαβούλευση για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Τις απόψεις έξι επιστημονικών, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων κατέγραψε, κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της, η Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συνήλθε υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα κατέθεσαν τις απόψεις τους για το πως θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποδοτικότερα οι Δασικές Υπηρεσίες, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της κ. Ν.Μποκάρη και Ε. Γκουντούφα, η Ομοσπονδία Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο κ. Α. Γεράση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων εκπροσωπούμενη από τον κ. Παπαδιά, η ΓΕΩΤΕΕ εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο κ. Σ. Μάμαλη και το μέλος του ΔΣ κ. Κώστα Μπέση, η WWF εκπροσωπούμενη από τον κ. Κ. Λιαρίκο και το Σωματείο Υλοτόμων Εποπτείας και Αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας δια του κ. Π. Παπαδόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκαν πλείστα ζητήματα , βασικότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:
* Η ανάγκη διατήρησης των Δασαρχείων
* Η αναγκαιότητα κάθετης διάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών
* Η εκπαίδευση των δασοφυλάκων και η συνεχής τους επιμόρφωση
* Η αναγκαιότητα για νομική υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών και η στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό , όπως π.χ. κτηνίατροι και βιολόγοι
* Η επαναδραστηριοποίηση των Δασικών Υπηρεσιών στον παραγωγικό τομέα και η εμπλοκή τους στο καθεστώς διαχείρισης των Προστατευμένων Περιοχών.

Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της ολοκληρώνοντας την ακρόαση των αρμόδιων φορέων και οργανώσεων στην επόμενη συνεδρίασή της. Ακολούθως, με βάση τη βιβλιογραφία που έχει συγκεντρωθεί, τα υπομνήματα των φορέων που υποβλήθηκαν καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναμένεται να κατατεθούν από τα Δασαρχεία, θα προχωρήσει στη σύνταξη προτάσεων αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών με γνώμονα πάντα την προστασία του Περιβάλλοντος, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματική λειτουργία τους.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com