21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Ολοκληρώθηκαν οι συσκέψεις της Ομάδας Εργασίας για την Αναμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών με τη σύνταξη εισηγητικού πορίσματος που θα παραδοθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ. Μετά την αξιοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την αξιολόγηση των απόψεων που κατέθεσαν περιβαλλοντικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, τα μέλη της Επιτροπής υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ.Μανώλη Αγγελάκα κατέληξαν σε σειρά προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

Το πόρισμα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες:

Αναλυτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας με περιγραφή του δασικού έργου στο σύνολό του, όπως αυτό πραγματοποιείται με τις σημερινές δομές. Παρατίθενται πίνακες και στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπάρχουσα κατάσταση . Ταυτόχρονα συσχετίζεται το παραγόμενο έργο – ανά μονάδα – με το υπηρετούν προσωπικό .

Πρόταση για αναδιαμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πιο αποτελεσματικής δομής. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής :

1) Κατάργηση των 1024 Δασοφυλακείων , χωρίς όμως να καταργούνται οι θέσεις δασοφυλάκων και οι αντίστοιχες χωρικές ενότητες
2) Επί συνόλου 297 Δασονομείων, κατάργηση των 124 μη λειτουργούντων και ταυτόχρονη ίδρυση 26 νέων για την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού ελέγχου.
3) Διατήρηση των Δασαρχείων και αναβάθμισή τους σε Υποδιευθύνσεις
4) Διατήρηση των Διευθύνσεων Δασών με προτεραιότητα στον έλεγχο των Δασικών Χαρτών
5) Κατάργηση των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης
6) Αναβάθμιση των επτά Γενικών Διευθύνσεων Δασών, στις αρμοδιότητες των οποίων εντάσσεται και το έργο του Συντονισμού
7) Ίδρυση τμήματος Επιθεώρησης και Ελέγχου, υπό την εποπτεία των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
8) Κατάταξη των Δασαρχείων σε τρεις κατηγορίες (Α’, B’ και Γ’), με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες ορίζεται ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των Δασαρχείων
9) Μετακίνηση υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, μόνο εντός ορίων της Περιφέρειας
10) Ανάδειξη του ρόλου της Δασικής Υπηρεσίας στην Αγροτική Ασφάλεια και επισήμανση της ανάγκης για επιμόρφωση του προσωπικού στο αγροτικό και δασικό αντικείμενο
11) Ανάδειξη του ρόλου της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα Περιβαλλοντικής Ασφάλειας
12) Ένταξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών στις Γενικές Διευθύνσεις Δασών κατ’εφαρμογή του σχετικού Νόμου
13) Εμπλουτισμός της Δασικής Υπηρεσίας με νέες επιστημονικές ειδικότητες (π.χ βιολόγοι, κτηνίατροι, νομικοί κλπ) ώστε να στηρίζεται αποτελεσματικά το πολυποίκιλο έργο της
14) Ενεργότερη εμπλοκή της Δασικής Υπηρεσίας σε θέματα Πυροπροστασίας
15) Εξορθολογισμός του τρόπου χρηματοδότησης των έργων της Δασικής Υπηρεσίας
16) Επισήμανση της ανάγκης πρόσληψης δασολόγων και δασοπόνων ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ελλείψεις, αλλά και η κάλυψη των σημαντικών κενών που αναμένεται να δημιουργηθούν την ερχόμενη τριετία από τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων
17) Λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Δασών με δυνατότητα ευχερούς στελέχωσής της από υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών
18) Ενίσχυση της παραγωγής δασικών προϊόντων – πάντα στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων – με στόχο την στήριξη της Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ταυτόχρονη εισροή εσόδων στο Δημόσιο Ταμείο.

Η Επιτροπή εργάστηκε εντατικά, σε άριστο κλίμα και με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα, ώστε το πόρισμα το οποίο θα παραδοθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την χάραξη της Δασικής Πολιτικής.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com