21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
22 Σεπτεμβρίου 2020
Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης – Εξυπηρέτηση του κοινού για το διάστημα από 21/09/2020 έως 04/10/2020

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οίκ.55821/20-9-2020  ΚΥΑ ( Β’4019)  και της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από 21-9-2020 έως και 04-10-2020 , η  εξυπηρέτηση  του κοινού για την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης θα  γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: xagi@attica.gr

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνεται  η αποστολή εγγράφων μέσω συστημένης επιστολής  ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) – Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 – Τ.Κ. 115 25 – ΑΘΗΝΑΙ.

Επισημαίνεται ότι η χρήση  μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και παραμονή στην Υπηρεσία μας.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com