21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Επείγουσα Ανακοίνωση προς:

  1. Διοικητές & Διαχειριστές Κοινωφελών Ιδρυμάτων & Κληροδοτημάτων
  2. Εκτελεστές Διαθηκών & Εκκαθαριστές Κληρονομιών υπέρ κοινωφελών σκοπών

Ανακοινώνεται ότι με το Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α΄/10-09-2013), θεσμοθετήθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονταν στον Α.Ν.2039/1939 (ΦΕΚ 455/ Α΄). Με τη διάταξη της παρ. 8, του άρθρου 82, του ως άνω νόμου (και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του, καταργείται μεταξύ άλλων ο Α.Ν.2039/1939. Ως εκ τούτου για την διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των Ιδρυμάτων, Κληροδοτημάτων και Κεφαλαίων Αυτοτελούς διαχείρισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4182/2013. Η ισχύς του νέου νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 102, άρχεται 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 11.11.2013.

Τονίζεται ιδιαίτερα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15, σύμφωνα με την οποία: “Το αρμόδιο όργανο διοίκησης περιουσιών είναι υποχρεωμένο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, να αναγγείλει την ύπαρξη των περιουσιών στις υπηρεσίες που τηρούν τους φακέλους και το Μητρώο και να προσκομίσει εντός έξι (6) μηνών από την αναγγελία όλα τα απαιτούμενα για την κατάρτιση των φακέλων στοιχεία. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών (3) μηνών που τάσσεται για την αναγγελία επιβάλλονται στους υπεύθυνους οι κυρώσεις της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ του άρθρου 71. Εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας έξι (6) μηνών πουν τάσσεται για την προσκόμιση των στοιχείων αυτά δεν έχουν προσκομιστεί επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ του άρθρου 71 και η περιουσία, μαζί με την αντίστοιχη διοίκηση, θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του φακέλου κατά την παράγραφο 4. Για την τύχη τους δε αποφασίζει, μετά από αίτηση του Δημοσίου ή καθενός που έχει έννομο συμφέρον, το κατά το άρθρο 10 του παρόντος δικαστήριο.”

Κατόπιν των ανωτέρω όλοι όσοι διαχειρίζεστε κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα) υποχρεούστε:

Α. όπως εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του κώδικα, ήτοι μέχρι 11-2-2014, να αναγγείλετε στην Υπηρεσία μας ( ή στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία όπου τηρείται ο σχετικός φάκελος της κοινωφελούς περιουσίας – κληροδοτήματος) την ύπαρξη των περιουσιών τις οποίες διαχειρίζεστε. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία:

  • της κινητής (π.χ. καταθέσεις προθεσμίας ή ταμιευτηρίου, ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια ή άλλο τίτλο δανεισμού Δημοσίου, μετοχές, ομολογιακά δάνεια, πολύτιμα μέταλλα, τιμαλφή ή άλλο φυλασσόμενα σε θυρίδες πιστωτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού, χρεόγραφα ή άλλο) και
  • ακίνητης περιουσίας (π.χ. αναλυτική περιγραφή ακινήτων, πράξη αποδοχής κληρονομίας, αριθμός δήλωσης σε κτηματολόγια, αξία ακινήτου ή άλλο) που διαχειρίζεστε.

Β. όπως εντός έξι μηνών από την ως άνω αναγγελία προσκομίσετε στην αρμόδια αρχή αντίγραφα των απαιτούμενων για την κατάρτιση των σχετικών φακέλων στοιχείων, τα οποία θα διευκρινισθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι υποχρεούστε να αναγγείλετε το σύνολο των κοινωφελών περιουσιών (κληροδοτημάτων) που διαχειρίζεστε και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4182/2013, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ή πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Δείτε την Ανακοίνωση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com