21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
25 Νοεμβρίου 2016
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κατόπιν της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794/Β/25-11-2016) Υπουργικής απόφασης οι παραγραμματισθείσες εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της Α.Δ. Αττικής δεν θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο 26-11-2016 αλλά την ΔΕΥΤΕΡΑ 28-11-2016 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com