21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
10 Δεκεμβρίου 2018
Δημοσίευση εγκεκριμένων προϋπολογισμών 2019 εννέα (9) Κληροδοτημάτων και Δωρεών που διαχειρίζεται η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος “Παρθενίου Βαρδάκα”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, της Δωρεάς “Αντώνιου Κομιζόπουλου”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος “Δημήτριου Κριεζή”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Λόντου”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, της Δωρεάς “Αναστάσιου Μαρτσόπουλου”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, της Δωρεάς “Ιωάννη Σάραλη”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος “Πέτρου Στεφανίτση”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος “Δημητρίου Στίνη”

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος “Σπυρίδωνος Τσέλιου”

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com