21 Σεπτεμβρίου 2016
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 45.000,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com