29 Σεπτεμβρίου 2016
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 49.000,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ.Διακ. 10/2016)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com