8 Μαΐου 2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων εγκαταστάσεων (κεραιοσυστημάτων) σε δασική και αναδασωτέα έκταση, στη θέση “Κούκος” ή “Πυροβολεία” στο Σχιστό Κορυδαλλού όρους Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ (σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com