13 Φεβρουαρίου 2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικής μεταφοράς (μετακόμισης) επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και αρχείου εντός του κτιρίου που στεγάζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ (έντεκα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com