4 Ιουλίου 2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης – αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 40.455,00€ (σαράντα χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com