21 Ιουλίου 2017
Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την παροχή υπηρεσίας του αντικειμένου : “Αφαίρεση – αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, προϋπολογισμού 58.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com