9 Ιουλίου 2018
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, καθώς και δύο (2) αυτοκινήτων τύπου τζιπ ή SUV και ενός (1) ημιφορτηγού διπλοκάμπινου οχήματος (Pick-Up) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 135.000,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ.διακ. 4/2018)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com