28 Ιουλίου 2017
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων, λοιπών υλικών και σαρωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 99.000,00€ (ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com