21 Ιουνίου 2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 175.000,00€ (εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (150.000,00€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για 18 μήνες + 25.000,00€ δικαίωμα παράτασης για 3 επιπλέον μήνες)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com