25 Σεπτεμβρίου 2014
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών

α) εκπόνησης μελετών για τον προσδιορισμό του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων άγνωστης προέλευσης και της έκτασης της ρύπανσης σε δύο ρυπασμένους χώρους και
β) εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων άγνωστης προέλευσης και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε εννέα άλλους ρυπασμένους χώρους και εκπόνησης μελέτης για τον προσδιορισμό του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων άγνωστης προέλευσης και της έκτασης της ρύπανσης σε συνδυασμό με εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημιάς σε έναν ακόμη ρυπασμένο χώρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 403.200,00 € (τετρακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δείτε τη Διακήρυξη

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com