23 Ιουνίου 2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 370.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (277.500,00€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για 24 μήνες + 92.500,00€ δικαίωμα παράτασης για 8 επιπλέον μήνες)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com