21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
9 Ιουλίου 2018
Δελτίο Τύπου για την τροποποίηση δασικού χάρτη της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής

Από την Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, ανακοινώνεται ότι με την οικ.57543/1290/04-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΩ9ΟΡ1Κ-7Θ9) ταυτάριθμη απόφασή μας για τροποποίηση ανάρτησης για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος στον προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Νέας Περάμου αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx) ο νέος θεωρημένος δασικός χάρτης περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Κορυδαλλού Π.Ε. Πειραιώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ΄αριθμ:οικ.52747/1174/22-06-2018 ταυτάριθμη (ΑΔΑ:6Κ38ΟΡ1Κ-359) απόφαση ανάρτησής μας και η υπ΄αριθμ.οικ. 52747/1174/22-06-2018 ανακοίνωση ανάρτησης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com