Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1767/457+185/21/17.01.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, επιβλήθηκε ειδικό διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων
δεκαεπτά ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (577.917,63€) στην εταιρία με την επωνυμία ‘MEDIA SATURN
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’ με έδρα επί της οδού Λ. Κηφισίας 49, στο Μαρούσι, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013), διότι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην από 10.12.2019
Έκθεση Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Δ/νση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων,
διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα που διατηρεί η ως άνω επιχείρηση στην ανωτέρω διεύθυνση, προέβη σε
παράβαση του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013).

Δείτε την Απόφαση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com