12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
4 Αυγούστου 2014
Ανάρτηση τεύχους δημοπράτησης του έργου: Αντιπυρική προστασία Δημοσίου Δάσους Τατοίου

Tο Δασαρχείο Πάρνηθας διακυρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντιπυρική προστασία Δημοσίου Δάσους Τατοίου» προϋπολογισμού 1.229.182,99 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη
Προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνική περιγραφή εργασιών
Τιμολόγιο

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com