21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
26 Φεβρουαρίου 2021
Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 – Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης των υπομέτρων 8.3 &8.4 του ΠΑΑ 2014-2020, στους οποίους παρουσιάζονται οι παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις. Οι παραδεκτές αιτήσεις έχουν καταταγεί με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ενώ για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στο αντίστοιχο πεδίο της «συνολικής βαθμολογίας» εμφανίζεται η ένδειξη μηδέν (0) ή η ένδειξη παύλα (-).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου αλλά και για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά  την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999,τον τρόπο, τον τόπο και τις προθεσμίες υποβολής της εν λόγω προσφυγής.

  1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 8.3.1
  2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 8.3.3
  3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 8.4.1_1
  4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 8.4.3_1
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com