12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
27 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής για τις καταθέσεις αιτημάτων του Ν. 4332/2015 και του Ν. 3838/2010 κατά την περίοδο του Πάσχα 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2018 έως 11/4/2018 δεν θα παραληφθούν αιτήσεις του Ν. 4332/2015 (λόγω γέννησης και Φοίτησης) και του Ν. 3838/2010 (για πολιτογράφηση ομογενών ή αλλοδαπών).

Υπενθυμίζουμε ότι τα αιτήματα για το Ν. 4332/2015 παραλαμβάνονται και με συστημένη επιστολή.

Εκ της Διευθύνσεως

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com