21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
30 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Κατόπιν της νεότερης ανακοίνωσης του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής περί συνέχισης των τεχνικών προβήμάτων και της μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έως και τις 2/2/2018 σας ενημερώνουμε ότι τα ήδη ορισθέντα ραντεβού μετατίθενται ως εξής (συνολικά):

– Τα ραντεβού της 23/1 μετατίθενται για τις 9/2

– Τα ραντεβού της 24/1 μετατίθενται για τις 16/2

– Τα ραντεβού της 25/1 μετατίθενται για τις 23/2

– Τα ραντεβού της 29/1 μετατίθενται για τις 2/3

– Τα ραντεβού της 30/1 μετατίθενται για τις 9/3

– Τα ραντεβού της 31/1 μετατίθενται για τις 23/3

– Τα ραντεβού της 1/2 μετατίθενται για τις 30/3

– Τα ραντεβού της 2/2 μετατίθενται για τις 16/3.

Ισχύουν οι ίδιες ώρες.

Εκ της Δ/νσεως Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com