21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
16 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ και Κοινωνικών Υποθέσεων (Υπατίας 6) ενημερώνει ότι λόγω βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου η επικοινωνία καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.
Παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε :
Τμήμα Ιθαγένειας, τηλέφωνο : 2103258334
Τμήμα Γραμματείας, τηλέφωνο : 2103258318-317

Από τη Δ/νση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com