12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αποστέλλεται μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών μηνυμάτων από δικηγόρους, οι οποίοι παρότι δεν είναι οι καταθέτοντες το ηλεκτρονικό αίτημα για το οποίο ζητούν ενημέρωση, δεν επισυνάπτουν την εντολή τους.

Με δεδομένο ότι κατά τις διατάξεις η παρακολούθηση των υποθέσεων γίνεται μέσω της εφαρμογής

http://pf.emigrants.ypes.gr/ και το https://portal.immigration.gov.gr

στο εξής ΔΕΝ θα απαντώνται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία δεν έχει επισυναφθεί η σχετική εντολή του επικοινωνούντος.

Ομοίως δεν θα απαντώνται μηνύματα για υποθέσεις που υπάρχει διαθέσιμη επικαιροποιημένη πορεία φακέλου με ανοιχτές ειδοποιήσεις στις οποίες δεν υπάρχει ανταπόκριση του αιτούντος ή του πληρεξουσίου του.

Εκ της Διευθύνσεως

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com