12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Παρατηρείται η αποστολή πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: damb_notable@attica.gr  που έχουν σαν θέμα τεχνικής φύσεως ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική αίτηση.

Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ και όχι για άλλα θέματα.

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με τεχνικής φύσεως ζητήματα ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ από την ΔΑΜ Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com