21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
20 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Εξαιτίας τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των ορισθέντων για τις 20-07-2023 ραντεβού λήψης βιομετρικών δεδομένων και επίδοσης αποφάσεων και αδειών διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από 24 έως 27 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που δεν δύνανται να προσέλθουν κατά το ανωτέρω διάστημα, έχουν τη δυνατότητα:

– για την επίδοση άδειας διαμονής να ορίσουν εκ νέου ραντεβού ηλεκτρονικά σε ημερομηνία που τους εξυπηρετεί

– για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων και την παραλαβή αποφάσεων να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dam_anat@attica.gr  προκειμένου να οριστεί νέο ραντεβού.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com