12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
6 Φεβρουαρίου 2023
Αυτοπρόσωπη κατάθεση Επανεκδόσεων και Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής στην Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Στην κατεύθυνση της εφαρμογής των οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. 75442/03.02.2023 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα “Εφαρμογή της με αριθμό 674588/2022 (Β΄5801) Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου” η Υπηρεσία μας ορίζει εκ νέου την ηλεκτρονική διεύθυνση damb_notable@attica.gr ως τόπο υποδοχής αιτημάτων για ορισμό ραντεβού κατάθεσης αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, και δεδομένου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λειτουργήσει την 15η Φεβρουαρίου, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά για τα αιτήματα Επανέκδοσης θα κλείνονται ραντεβού μόνον για όσα αφορούν απώλεια/κλοπή άδειας διαμονής.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com