21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

<div>Κατεχάκη 56, 115 25, Αθήνα, Τηλ: 213 2035 614, e-mail: <strong>oikonomiko@attica.gr</strong></div>

<ul>

<li>

<div>

<div>Τμήμα Πρoϋπολογισμού</div>

<div>Τηλ: 213 2035 613</div>

<div></div>

</div></li>

<li>

<div>

<div>Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών</div>

<div>Τηλ: 213 2035 638</div>

<div></div>

</div></li>

<li>

<div>

<div>Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού</div>

<div>Τηλ: 213 2035 756</div>

<div></div>

</div></li>

<li>

<div>

<div>Τμήμα Κρατικών Οχημάτων</div>

<div>Τηλ: 213 2035 702</div>

<div></div>

</div></li>

<li>

<div>

<div>Τμήμα Δημόσιας Υπηρεσίας</div>

<div>Τηλ: 213 2035 629</div>

</div></li>

</ul>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”>Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού</span></strong>

 

<strong>Διαδικασία καταγραφής – αποστολής αιτημάτων αναγκών για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων (Υ.Μ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.</strong>

 

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και στα πλαίσια της διαδικασίας προγραμματισμού των προμηθειών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών ομοειδών κατηγοριών αγαθών ή υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τα παρακάτω έντυπα, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Τα συμπληρωμένα έντυπα να αποστέλλονται:

  1. υπογεγραμμένα από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας στο fax του τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού: 213 2035 645 <strong><span style=”text-decoration: underline;”>και</span></strong>
  2. ηλεκτρονικά στο <strong>e-mail</strong> του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού: <a href=”mailto:promitheies@attica.gr”>promitheies@attica.gr</a>

 

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/grafiki-ili.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.01 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/upologistes.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/ilektrologikos-ejoplismos.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/epipla.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.04 ΕΠΙΠΛΑ</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/tilefona-fax.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.05 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-FAX</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/loipa.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.06 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/suntirisi-episkeyi.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ</a>

<a href=”https://apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/ΕΝΤΥΠΟ-ΤΜ.ΠΡ.08-ΦΟΡΜΑ-ΚΛΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ.docx”>ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.08 ΦΟΡΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ</a>

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com